معرفی واحدهای نمونه سال

سندیکای صنایع آلومینیوم در راستای اهداف خود و به منظور افزایش رقابت پذیری بنگاه ها، اقدام به بررسی واحد های تولیدی در حوزه آلومینیوم می نماید.
شرایط شرکت در این رقابت بصورت زیر می باشد: