فرم ثبت نام


تکمیل فرم ثبت نام به معنای عضویت در سندیکا و سایت نبوده و در صورت لزوم کارشناسان ما جهت بررسی درخواست با شما تماس خواهند گرفت.


  • {{value}}
نام شرکت را بنویسید. نام شرکت را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام مدیرعامل را بنویسید. نام مدیرعامل را کوچک‌تر از 40 حرف بنویسید.
زمینه فعالیت را بنویسید. زمینه فعالیت را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
آدرس سایت را بنویسید. آدرس سایت را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد اقتصادی را بنویسید. کد اقتصادی را کوچک‌تر از 12 حرف بنویسید. کد را بصورت عدد 12 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
شناسه ملی را بنویسید. شناسه ملی را کوچک‌تر از 14 حرف بنویسید.
شماره تلفن ثابت را بنویسید. شماره تلفن ثابت را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

شماره موبایل در دسترس مربوط به شرکت

شماره نمابر را بنویسید. شماره نمابر را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
آدرس پستی کارخانه را بنویسید. آدرس پستی کارخانه را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
کد پستی را بنویسید. کد پستی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد پستی را به صورت عدد 5 یا 10 رقمی بنویسید.
شماره ثبتی را بنویسید. شماره ثبتی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
شماره پروانه بهره برداری را بنویسید. شماره پروانه بهره برداری را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
ظرفیت مندرج در پروانه بهره برداری را بنویسید. ظرفیت مندرج در پروانه بهره برداری را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

ظرفیت مندرج در مقابل نام هر محصول بصورت زیر ذکر شود:
نام محصول اول - ظرفیت
نام محصول دوم- ظرفیت

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
شماره کارت بازرگانی را بنویسید. شماره کارت بازرگانی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

اشخاص حقیقی و حقوقی که فاقد کارت بازرگانی بوده و نسبت به عضویت در اتاق های بازرگانی اقدام نموده اند، این گزینه را انتخاب نمایند.

ظرفیت فعلی تولید ماهانه(تناژ) را بنویسید. ظرفیت فعلی تولید ماهانه(تناژ) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

ظرفیت فعلی در مقابل نام هر محصول بصورت زیر ذکر شود:
نام محصول اول - ظرفیت
نام محصول دوم- ظرفیت

نوع مواد اولیه و میزان مصرف را بنویسید. نوع مواد اولیه و میزان مصرف را کوچک‌تر از 4000 حرف بنویسید.

میزان مصرف در مقابل نام محصول بصورت زیر ذکر شود:
نام محصول اول - میزان مصرف
نام محصول دوم- میزان مصرف

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
نوع محصول صادراتی و میزان صادرات را بنویسید. نوع محصول صادراتی و میزان صادرات را کوچک‌تر از 4000 حرف بنویسید.

در صورتیکه صادرات داشته اید،میزان صادرات در مقابل نام محصول بصورت زیر ذکر شود:
نام محصول اول - میزان صادرات
نام محصول دوم- میزان صادرات

کشورهای مقصد صادراتی را بنویسید. کشورهای مقصد صادراتی را کوچک‌تر از 150 حرف بنویسید.
تعداد پرسنل بر اساس مدارک بیمه را بنویسید. تعداد پرسنل بر اساس مدارک بیمه را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید.
انتخاب این گزینه اجباری است.
انتخاب این گزینه اجباری است.
انتخاب این گزینه اجباری است.

کمی صبر کنید...