ابوالفضل رضایی

سمت: عضو هیئت مدیره 

مدیر عامل شرکت تعاونی آلومینیوم میهن

میزان تحصیلات : لیسانس

متولد: 1355/02/01