محمد حسین فریور

سمت: عضو هیئت مدیره

مدیر عامل شرکت والاد و نماینده انجمن در،پنجره و نمای استان تهران

میزان تحصیلات : لیسانس

متولد: 1342/10/24