اسدالله ملتجی

سمت: عضو هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره شرکت خاتم 

میزان تحصیلات : لیسانس

متولد: 1333/11/22