امیرسعید میر مطهر

سمت: بازرس اصلی سندیکا 

نماینده شرکت رنگین پروفیل کویر

میزان تحصیلات : لیسانس

متولد: 1351/06/28