محمد علی درزی رادمندی

سمت:بازرس اصلی سندیکا

نماینده شرکت آینده ساز البرز

میزان تحصیلات : لیسانس

متولد: 1354/05/01