علی کاردگر

سمت: عضو علی البدل هیئت مدیره

میزان تحصیلات : لیسانس

متولد: 1333/09/21