آرش اسمعیل پورفداکار

سمت: بازرس علی البدل سندیکا

مدیر عامل شرکت سایتال ساخت

میزان تحصیلات : لیسانس

متولد: 1362/04/10