اساسنامه

اساسنامه سندیکای آلومینیوم.pdf

* توجه * :

 اساسنامه سندیکای صنایع آلومینیوم ایران در راستای انطباق با آخرین تغییرات اساسنامه پیشنهادی تشکلها و قانون بهبود فضای کسب و کار در حال بررسی و تغییر می باشد. تصویر اساسنامه پیشنهادی ذیلا تقدیم می گردد. چنانچه هر یک از اعضاء پیشنهادی در رابطه با مفاد اساسنامه دارند،خواهشمند است با اظهار نظر و پیشنهادات خود ما را در تکمیل بهتر اساسنامه و ارائه خدمات یاری فرمایند.


اساسنامه نمونه مصوب 14 بهمن 92 هیات رئیسه اتاق ایران.pdf