اهداف

سندیکا دارای اهدافی به شرح ذیل می باشد:

1- ایجاد تشکل و توسعه تفاهم و تعاون بین اعضا و تبادل افکار و کسب اطلاعات و تجربیات و بررسی راه کارهای مناسب برای ارتقاء کمی و کیفی صنایع آلومینیوم و صنایع وابسته به آن از لحاظ علمی ، فنی و اقتصادی بمنظور حفظ منافع اعضاء و آحاد و جامعه.

2- کمک به ایجاد مراکز پژوهشی و تحقیقاتی و آموزشی و تربیت نیروهای متخصص و ماهر

3- ارتباط و بسط همکاری با مراکز دانشگاهی و صنعتی و تهیه مرکز آمار، اطلاعات و ارائه راه کارهای مناسب جهت بهروری مناسب در این صنعت.

4- تدوین خط مشی جامع برای تولید انواع محصولات آلومینیومی بمنظور خودکفائی کشور و پیشنهاد آن به مسئولان

ذیربط.

5- دفاع از حقوق صنفی اعضاء سندیکا و فعالیت در جهت جلب کمکهای دولتی و غیر دولتی.

6- تدوین و تالیف کتب و نشریات تخصصی ، ترجمه و انتشارات

7- انجام هرگونه فعالیتی که در راستای اهداف سندیکا بوده و مغایرتی با قوانین کشور نداشته باشد.