شرکت صنایع آلومینیوم هزار

تولید کننده فویل و ورق آلومینیوم و لفاف های بسته بندی غذایی و دارویی و ...