شرکت آلومینیوم فاز

تولید کننده قطعات آلومینیوم خودرو و صنعتی