شرکت ایران قدر شقایق

ساخت قالب های اکستروژن، تولید انواع مقاطع آلیاژهای آلومینیومی و ارائه خدمات مهندسی در بهینه سازی پرس های اکستروژن