شرکت تعاونی 235 سیم وکابل رسا

تولید انواع سیم وکابل مسی و آلومینیومی