شرکت تولیدی صنعتی راد کابل شمال پارس

تولید مفتول مسی خالص و آلومینیومی خالص و آلیاژی  و انواع هادی های هوائی