شرکت صنایع توری کاشان

تولید کننده توری آلومینیوم ،سیم وومفتول آلیاژی و آلومینیومی