شرکت تولیدی آوند دارو

تولید کننده تیوب های آلومینیومی برای بسته بندی مواد دارویی ،بهداشتی و صنعتی