شرکت تولیدی و صنعتی میخ پرچ ایران

تولید کننده میخ پرج ،پرچ ،پین ،قطعات محوری مقاطع آلومینیوم