شرکت قم آلیاژ

تولید آلیاژ های آلومینیومی .تولید کنندگان سیم و کابل و هادیهای آلومینیومی