ارائه مشاوره تخصصی به واحدهای تولیدی

سندیکای صنایع آلومینیوم با اشراف اطلاعاتی و همچنین شناخت دقیق صنعت آلومینیوم این امکان را دارد تا به متقاضیان خدمات مشاوره ای ارائه دهد.
ارائه مشاوره برای اعضای سندیکای صنایع آلومینیوم ایران رایگان می باشد.