سندیکای صنایع آلومینیوم ایران در راستای هم آرایی و هم فکری با اعضای خود و بررسی های میدانی، برنامه بازدید از شرکت های فعال آلومینیوم و اعضاء را در دستور کار دارد.