"طراحی،ساخت و عیب یابی در قالب های اکستروژن آلومینیوم"