"" مصوبه هیئت وزیران در خصوص آئین نامه اجرائی بند الف تبصره 18 ماده واحد قانونی بودجه سال 97 با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و استفاده حداکثری از ظرفیت قانونی در راستای حمایت از تولید و اشتغال ""