* افزایش سقف ارزشی واردات کارتهای بازرگانی سال اول 

* حذف الزام سابقه واردات برای شرکت هایی که مواد اولیه خود را وارد می نمایند