در جلسه ستاد تنظیم بازار که در روز سه شنبه مورخه 97/11/23 در وزارت صنعت ،معدن و تجارت تشکیل گردید، برخی از مشکلات صنایع پایین دستی در خصوص عرضه محدود مواد اولیه و تامین مواد اولیه ، توسط نمایندگان سندیکای آلومینیوم مطرح گردید.                                                             محدودیت لیست خریداران با توجه به سامانه بهین یاب و عدم امکان خرید مواد اولیه برای شرکتهای فعال در بخش آلومینیوم که فاقد کوره مذاب می باشند، از دیگر موارد مطروحه در این جلسه بود،که مقرر شد ظرف مدت یک هفته آتی و به فوریت جلسه ستاد تنظیم بازار در خصوص بررسی رفع محدودیت خریداران و ایجاد پیش زمینه خرید مواد اولیه برای کلیه شرکتهای فعال آلومینیوم تشکیل و تصمیمات لازم اتخاذ گردد.همچنین مقرر شد تا در خصوص عرضه مستمر و مکفی در جلسه آتی ستاد تنظیم بازار تصمیمات لازم الاجرا اتخاذ گردد.