🔹اتحاديه هاي كارگري در سراسر كشورهاي توسعه يافته در حال سقوط است.
🔹در سال ١٩٨٥ حدود ٣٠٪‏ از كارگران عضو اين اتحاديه بودند و امروز به ١٦٪‏ كاهش يافته است.

🔹از مهمترين دلايل اين كاهش؛ تغييرات تكنولوژيكي و سازماني، جهاني شدن، اصلاحات سياسي و كاهش بخش توليد عنوان شده است.
🔹با اين حال تراكم عضويت اين اتحاديه ها در كشورهاي مختلف متغيير است.
🔹كشورهاي اسكانديناوي در اين زمينه صاحب سبقه هستند. ٩٠٪‏ از كارگران ايسلند عضو اتحاديه شان هستند و از اين منظر در رتبه اول قرار دارند. كنفدراسيون كارگران ايسلند تنها ١٠٤٥٠٠ نفر عضو دارد.

🔹٢٠/١٪‏ از كارگران امريكايي نيز در سال ١٩٨٣ عضو اتحاديه شان بودند كه امروز اين رقم به ١٠٪‏ كاهش يافته است.

🔸انجمن ها،«کارگزاران توسعه»