سندیکای صنایع آلومینیوم به منظور ارتباط بهتر با واحدهای تولیدی اقدام به راه اندازی وبگاهی تحت دامنه ials.ir نموده است.